Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thuế TNDN

Câu hỏi:   Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thuế TNDN?

Đối tượng được hưởng ưu đãi thuế

Câu hỏi:  Đối tượng nào được hưởng ưu đãi thuế?

Vấn đề hoàn thuế

Câu hỏi :   Xin cho biết tại sao phải kê khai thuế nhà thầu nước ngoài hàng năm thì mới được hoàn thuế? Chúng tôi cho rằng việc DN không c...