Đối tượng được hưởng ưu đãi thuế

Câu hỏi:
 Đối tượng nào được hưởng ưu đãi thuế?

 Trả lời:
Luật Thuế TNDN hiện hành quy định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế là "DN thành lập mới từ dự án đầu tư" (ưu đãi theo pháp nhân).
Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005 thì ưu đãi thuế được xét theo dự án đầu tư.
Để đảm bảo sự nhất quán giữa Luật Đầu tư và Luật Thuế TNDN, tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế TNDN đã sửa đổi, bổ sung Điều 13, Điều 14 Luật Thuế TNDN hiện hành, theo đó quy định đối tượng ưu đãi thuế là DN và căn cứ áp dụng ưu đãi thuế theo dự án đầu tư của DN.