Chi phí trả lãi vay được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ?Câu hỏi:
Chi phí trả lãi vay được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ?

Trả lời:
Công văn số 690/TCT-CS ngày 30/01/2008 của Tổng cục Thuế về chi phí trả lãi vay vốn để sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
Tại điểm 2.16 Mục III Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định khoản chi phí sau không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế: “Phần chi phí lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính vượt mức lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay. Phần chi phí lãi tiền vay của các đối tượng khác vượt mức lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay hoặc phần chi phí lãi tiền vay vượt quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cao nhất cùng thời điểm của tổ chức tín dụng mà cơ sở kinh doanh có quan hệ giao dịch.
Các khoản chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu kể cả trường hợp cơ sở kinh doanh đã đi vào sản xuất kinh doanh”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty đã góp đủ phần vốn góp theo tiến độ được ghi trong giấy phép đầu tư thì số tiền trả lãi vay ngoài phần vốn góp theo tiến độ nếu không vi phạm điều kiện về lãi suất theo quy định trên thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.