Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi: Căn cứ luật thuế sửa đổi số 32 ngày 19.06.2013 Căn cứ khoản 1, điều 1, chương 1 thông tư 141 ngày 16.10.2013 thì doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ ngày 01.07.2013. Vậy trong năm tài chính 2013 áp dụng 2 mức thuế suất thuế TNDN: 25% trong 6 tháng đầu và 20% trong 6 tháng sau. Nếu 6 tháng đầu kinh doanh lỗ, 6 tháng sau kinh doanh lãi nen tổng thuế TNDN trong năm được xác định như thế nào? 6 tháng đầu năm kinh doanh lãi, 6 tháng cuối năm lỗ nên Tổng thuế TNDN trong năm xác định như thế nào? 

Trả lời: Thuế TNDN là loại thuế khai tạm nộp hàng quý và khai quyết toán theo năm, vì vậy giữa các quý trong năm sẽ có quỹ lỗ, quý lãi hoặc lãi ít/nhiều khác nhau. Thu nhập cả năm sẽ là số tổng hợp của 4 quý, bù trừ lãi/lỗ giữa các quý trong năm và xác định số cả năm trong Tờ khai quyết toán năm.

Về việc tính thuế năm 2013, Điểm c, khoản 3 điều 1 TT số 141/2013/TT-BTC có quy định: 
“Trường hợp doanh nghiệp không xác định được thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013 thì thu nhập được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 được xác định trên cơ sở số thu nhập được áp dụng thuế suất 20% phát sinh bình quân trong các tháng nhân (×) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh tính từ ngày 01/7/2013 đến hết năm tài chính đó và được xác định theo công thức sau:
Thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% kể từ 01/7/2013 đến hết năm tài chính.
=
Tổng thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% phát sinh trong năm tài chính
x
Số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ 01/7/2013 đến hết năm tài chính
Tổng số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

Với quy định trên và thực tế như Bạn nêu thì trường hợp DN của Bạn nếu có mức doanh thu cả năm (đủ 12 tháng từ 01/01 đến 31/12) không quá 20 tỷ đồng thì thuộc diện áp thuế suất 20%.  Theo công thức trên, thì  thu nhập của cả năm sẽ chia ra làm 2 phần: 6 tháng đầu năm 25% và 20% cho 6 tháng cuối năm. Thu nhập áp thuế 20% sẽ bằng TN cả năm x (6/12), và số còn lại là của đầu năm.
Bạn áp số liệu của DN vào để lên tờ khai thuế cho kịp.