Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông thực hiện như thế nào

Câu hỏi:

Xin quý cơ quan cho tôi được biết thuế suất thuế TNDN phổ thông được quy định mới thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:
Ngày 19/6/2013, Quốc hội khoá 13 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 32/2013/QH13. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (trừ một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013).
Luật Thuế TNDN năm 2013 quy định từ 01/01/2014 áp dụng mức thuế suất phổ thông là 22%; doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất phổ thông 20% kể từ ngày 01/7/2013. Từ ngày 01/01/2016, mức thuế suất phổ thông là 20% và mức thuế suất ưu đãi 20% được điều chỉnh giảm xuống còn 17% (Luật Thuế TNDN hiện hành quy định mức thuế suất phổ thông là 25%)
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Tuy nhiên, để góp phần hỗ trợ giảm khó khăn cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Luật quy định thực hiện sớm hơn 6 tháng so với hiệu lực chung của Luật.
Hai giải pháp chính sách ưu đãi thuế, áp dụng kể từ ngày 01/7/2013, gồm: quy định doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa áp dụng thuế suất 20%; quy định áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội;
Luật cũng quy định rõ nguyên tắc chuyển tiếp ưu đãi đối với trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN thì tiếp tục được hưởng cho thời gian còn lại hoặc được lựa chọn ưu đãi theo quy định của Luật này nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian còn lại;
Tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015 trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư đang áp dụng thuế suất ưu đãi 20% theo quy định tại điểm 3, Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi thì kể từ ngày 01/01/2016 được chuyển sang áp dụng thuế suất 17% cho thời gian còn lại.
Căn cứ vào quy định trên đây, doanh nghiệp của bà được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN cho phù hợp với loại hình doanh nghiệp và đúng thời gian quy định của Luật.