Xác định kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệpCâu hỏi:
Ngày 05/9/2012, Công ty tôi được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Vậy kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và kỳ kế toán được xác định theo văn bản nào? Công ty tôi có được cộng với kỳ tính thuế TNDN và kỳ kế toán năm tiếp theo năm 2013 không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 3, Điều 3, Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12  và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN quy định:
3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế TNDN. Kỳ tính thuế TNDN năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế TNDN năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.
Căn cứ khoản 4, Điều 13, Chương 1 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 quy định về kỳ kế toán.
“4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.”
Căn cứ các quy định trên thì kỳ tính thuế TNDN và kỳ kế toán năm đầu tiên năm 2012 của công ty mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 05/9/2012 có thời gian lớn hơn ba tháng, vì vậy đơn vị không được cộng với kỳ tính thuế TNDN và kỳ kế toán năm tiếp theo năm 2013 do đã vượt quá mười lăm (15) tháng.