Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2008

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế
thu nhập doanh nghiệp.