Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2010 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010

Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2010 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010
Tag: Luat thue thu nhap doanh nghiep,thuế thu nhập  doanh nghiệp